Evropa ve stínu půlměsíce 2/2 [názor]

IMAGE_572

Opovážlivost udělat si srandu třeba i z náboženství trestá pravý islám smrtí.

S blížícím se víkendem rapidně roste množství oddechového čtení, které nám má zpestřit následující volné dny. SVRAP ovšem nejde s davem a nabízí tak na víkend pokračování včerejšího zamyšlení se nad ideologií a některými zásadami islámu, přes které je integrace tohoto náboženství do západní společnosti více než nereálná. O tom, že podle názoru autora se islám příliš neslučuje s hodnotami evropské společnosti i o chybách, které vedly k pádu kdysi mocné Římské republiky a které nyní opakuje i Evropa, se dozvíte více v dnešním článku.

Západní hodnoty
Ať již jsme křesťané nebo ne, žijeme v civilizaci (obvykle označované jako Západní), která je vybudována na základech křesťanství. Ať praktikující věřící či tzv. „ateisté“, všichni žijeme ve společnosti, která mnohá pravidla převzala právě z křesťanství. Historicky, a to ať už si to uvědomujeme nebo ne, je křesťanství základem Západní civilizace. Neustálé zavírání očí a ubezpečování se, že to, co zažíváme, není islám, zároveň není řešení. Tohle bohužel je islám. Richard Dawkins ve své knize Sobecký gen naráží na fakt, že altruistická společnost je velmi náchylná ke zneužití od sobeckých jedinců5. Pokud budeme neustále ustupovat a přizpůsobovat vlastní hodnoty (svoboda slova apod.) všem okolo, bude to zároveň znamenat náš konec.

Další extrémní nebezpečí se skrývá i v domnělé nadřazenosti muslimů a odráží se i v muslimském právu. V řadě zemí (Nigérie, Súdán, Mauretánie,…) reálně hrozí nemuslimům otroctví. Jsou vypalovány kostely a ve jménu islámu jsou vražděni nevěřící. Jakýkoliv spor muslima s nemuslimem je v rámci islámských zákonů předem rozhodnut, protože přísaha nemuslima proti přísaze muslima nemá žádnou váhu. Nicméně tato nadřazenost se projevovala vždy. Třeba už v době křížových výprav, kdy byla muslimská kultura i věda na mnohem vyšší úrovni, než v tehdejší křesťanské Evropě (lékařství i další). Krom válečného umění, které muslimové u Franků respektovali, ovšem nepovažovali evropany za něco sobě rovného. Tak se dělo i v době, kdy Evropa prodělávala průmyslovou revoluci a všeobecný růst. Rázem se stalo, že muslimskému světu „ujel vlak“. Bohužel řada muslimů je o své nadřazenosti před nevěřícími přesvědčena stále. Odpadlictví od islámu je, mj., podle islámského práva trestáno smrtí. Nicméně, křesťanství a judaismus jsou „tolerovány“. Koneckonců vůdci některých islámských extremistů prohlašují, že jejich cílem je vyhladit všechny, kteří nevěří v islám, křesťanství či judaismus. Poslední dvě skupiny, tedy lid Knihy, budou “ponechány při životě”, pokud ovšem budou platit něco, co bychom patrně nejlépe mohli nazvat „výpalným“. (pozn: dhimmi neboli lid Knihy jsou židé a křesťané, protože islám je považován zjednodušeně řečeno za „vylepšené křesťanství“; muslimové uznávají šest proroků – Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš, Ježíš, Muhammad).

Pád římského impéria
Na první pohled to s tématem moc nesouvisí, ale dějiny prý jdou v kruzích. Kdo ví alespoň něco málo o důvodech pádu Římské republiky, může být právem znepokojen. Několik málo odborníků z řad historiků, kteří bijí na poplach příliš mnoho lidí bohužel neposlouchá (není to zmiňováno čistě ve vztahu k islámu). Velmi zkráceně, v počátcích rozkvětu Římské říše byla například služba v armádě pro mladé muže ctí. A to zejména u patricijských rodin, protože náklady na výstroj a výzbroj nebyly rozhodně nízké. S přibývající mocí, přepychem a blahobytem se však příslušníci bohatých rodů čím dál tím více vyhýbali službě v armádě. S rostoucím impériem však nároky na ochranu území rostly, a tak do římské armády více a více pronikali válečníci z dobytých území, např. germáni, pro něž byl boj stále prestižní záležitostí. Čím větší procento jich bylo, tím výše a výše se v postech dostávali, až de facto naprosto změnili struktury celé společnosti, která se následně rozpadla společně s celou říší. Je třeba dodat, že každý pád civilizace znamená zrod nové, nicméně pro tu původní s drastickými a bolestivými následky. Tehdejší sláva Říma časem doplatila na svůj multikulturalismus. V současné době se Evropa se svým přístupem k imigraci bohužel přibližuje stejnému hraničnímu bodu, za kterým už nebude cesty zpět. Můžeme se tak v relativně krátké době dočkat zhroucení další vyspělé civilizace, ve které nyní žijeme a kterou má pochopitelně drtivá většina z nás ráda.

Jedná se o nebezpečné a xenofobní názory?
Samozřejmě, že celá věc je zde poměrně radikálně zjednodušena. Existují miliony muslimů, kteří jsou skutečně „umírnění“ a kteří skutečně respektují ostatní náboženství jako sobě rovná. Bohužel existují i miliony těch, kteří cítí, alespoň vnitřně, svoji nadřazenost a povinnost všechny bezvěrce, po vzoru Koránu, přivést na správnou cestu. Jedná se i potom o xenofobii? A proč se nezeptat, jak to, že prakticky nikomu nevadí hinduismus, buddhismus, pravoslavná církev i řada dalších náboženství? Proč ale spoustě lidí vadí ten islám? Nenapadlo třeba někoho, že na tom může být i něco víc, než xenofobie?

Pokud Vás nebo Vaše blízké třikrát po sobě pokouše pes, pravděpodobně budete mít ze psů strach. A i to přesto, že Alík přece vůbec není zlý. Vaši důvěru si bude muset získat. Tohle škatulkování řada lidí označuje za naši temnou stránku. Ano, zobecňujeme. Všichni muslimové samozřejmě nejsou potencionální teroristé. Kosmopolité se nám snaží předhazovat, jak bychom se měli stydět za své předsudky. Ale faktem je, že tohle škatulkování nám ve složitém světě umožňuje přežít. Kdyby prapředci neškatulkovali, pravděpodobně by se kamarádili se šavlozubým tygrem i přesto, že minulý týden jeden takový roztrhal jejich druhy. Vždyť tohle je přece jiný tygr. Proč člověk, který se desetkrát spálil o rozžhavená kamna a pojedenácté se o ně opře znovu je nazýván idiotem, ale člověk, který bojuje slovem, např. proti rozšiřování islámu v Evropě, jako proti čemukoli jinému, je nazýván xenofobem? Nemá jenom ten, co na kamna nešahá přehnané předsudky? Obávat se takovýchto názorů, distancovat se od nich, pokládat je za nebezpečné a bránit se tím diskuzi, je samo o sobě mnohem více nebezpečné. Nebezpečné pro Evropu tak, jak ji známe. Názor proti migraci a přijímání muslimů do Evropy je v demokratické společnosti stejně legitimní a zaslouží si stejnou pozornost, jako názory protikladné. Nemusí to být názor správný, ale omezovat své argumenty vůči němu na obvinění z xenofobie a „malosti“ je poměrně slabé.

Trošku mi přijde, že se ve většinové společnosti snaží tzv. multikulturalisté vyvolat pocit viny. Jako by negativní postoj k islámu mělo být něco, za co se máme stydět. Jako by negativní postoj společnosti k přijímání islámských imigrantů měl být něčím zlým, něčím, s čím nemá smysl se zaobírat a něčím, s čím nemá cenu diskutovat. Řada z nás si uvědomuje nebezpečí neonacismu, většina (mám pocit, že už bohužel jen prostá) si uvědomuje i nebezpečí komunismu. Můžeme o tom veřejně mluvit a je to tak i správně. Proč ovšem stejně vážně nepřistupujeme i k debatě o ideologii islámu? Nejde jen o teroristické útoky, koneckonců, IRA či ETA napáchali v Evropě mnohem více škod. Jde o ideologii islámu jako takovou.

Kuba Vondruška

Plně si uvědomujeme, že celý článek přináší pohled na tuto problematiku z jedné strany. Je zaujatý, ale zaujatý na základě znalostí a informací, které má autor k dispozici. Budeme jen rádi za vaše příspěvky do diskuze. Zdržme se prosím osobních invektiv i jakýchkoliv dalších vulgarit. Veďme diskuzi, ale veďme ji slušně. Pokud někdo bude mít chuť reagovat vlastním článkem, můžete jej zaslat na adresu redakce[zavinutec]svrap.cz

použité zdroje:
5 Dawkins, Richard (2003): Sobecký gen
Wasserman, James (2004): Templáři a asasínové
Flori, Jean (2008): Rytíři a rytířství ve středověku
Christ, Karl (2010): Krize a zánik římské republiky
Spencer, Robert (2006): Islám bez závoje
Alláh (počátek věků): Korán

  • l.

    “Samozřejmě, že celá věc je zde poměrně radikálně zjednodušena”. Svatá pravda. Eště že to autor ví.

    • Kuba Vondruška

      Pochopitelně, protože kdybychom to chtěli rozebírat do detailu, tak to nikdo do konce nepřečte:) Vypočítávat jednotlivé výjimky vzhledem k rozsahu nelze. Logicky zobecňuji. Nicméně v principu si za tím, co je uvedeno v článku samozřejmě stojím. Pro bližší náhled do tématu je uveden seznam použité literatury. Je dobré si to přečíst alespoň pro začátek. Třeba rovnou ten Korán… a kdo nerad čte, ať si pustí z archivu třeba alespoň ten Hyde Park… http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/8.1.2015/