Stručný svrapí průvodce vysokoškolským světem…

var9Tak a je to tady. Po nebývale dlouhých prázdninách je tu první den na vysoké škole. Spousta nových tváří, dojmů, zkušeností, příležitostí, ale i záplava neznámých pojmů, jiných pravidel a zvyklostí a zejména labyrint nových pavilonů a učeben. Abychom Vám alespoň trošku usnadnili první kroky na vysoké škole, přinášíme dnes SVRAPí speciál pro prváky. Vítejte na vysoké škole, vítejte na Jihočeské univerzitě (JU!), vítejte na SVRAP.cz!

jednotná identita JU

Jak je to s tou fakultou, univerzitou, rektorem a děkanem…
Každý student vysoké školy studuje určitý obor. Tento obor je zajišťován organizační „podjednotkou“ univerzity, tedy fakultou. Konkrétně Jihočeská univerzita jako celek má 8 fakult (filozofickou, ekonomickou, pedagogickou, přírodovědeckou, rybářství a ochrany vod, teologickou, zdravotně sociální a zemědělskou). Univerzita je tedy jedna, ale fakult je osm. Podobně to je i s jejich „řediteli“. V čele fakulty stojí děkan (slavnostní oslovení děkana je Spectabilis), zatímco v čele celé univerzity stojí rektor (tomu se při slavnostních příležitostech říká Jeho Magnificence a v současnosti jím je prof. Libor Grubhoffer). Rektora tedy máme jen jednoho, zatímco děkanů se na univerzitě pohybuje hned osm. Pokud se Vám to zdá jednoduché, vězte, že fakulty se ještě dále dělí na další organizační jednotky, které nazýváme katedry, popř. na některých fakultách to jsou ústavy. Jejich velikost je rozdílná a spojuje je určitá specializace – např. Ústav bohemistiky, Katedra speciální produkce rostlinné apod.

Krom rektora a děkanů se nám v univerzitním prostředí potuluje ještě celá řada osob honosících se různými exotickými funkcemi. Prorektoři, na fakultní úrovni proděkané, jsou víceméně náměstci pana děkana a zodpovídají za určitou oblast (např. proděkan pro studium, pro vědu a výzkum atd.). To kancléř univerzity je, dalo by se říci, provozním ředitelem a pravou rukou rektora. Druhou rukou rektora je paní kvestorka, správkyně univerzitního pokladu. Na fakultní úrovni poté drží kasu tajemníci.

rektor3

rektor JU prof. Libor Grubhoffer na Ptejte se rektora

Ptejte se rektora
je formát neformálního setkávání se rektora Jihočeské univerzity, prof. Libora Gubhoffera, se zaměstnanci a zejména studenty. Na takovýchto setkáních máte jedinečnou možnost dozvědět se novinky z univerzity, jakož i prostor přednést panu rektorovi své připomínky a problémy ve vztahu k univerzitě. Termíny těchto setkání se dozvíte na stránkách univerzity a samozřejmě na SVRAPu. A nebojte se přijít, pan rektor nekouše 😉 Jak to na Ptejte se rektora vypadá, se dozvíte i z článků na SVRAP.cz, např. zde

Akademický senát
Kromě rektora, děkanů a jimi voleného vedení univerzity a fakult jsou Akademické senáty dalšími z důležitých orgánů fakult i univerzity. Rozlišujeme Akademický senát „malý“, tj. fakultní, který působí na úrovni fakulty a každá fakulta má tedy svůj vlastní a senát „velký“ univerzitní, ve kterém z každé fakulty sedí tři učitelé a dva studenti. Tento senát se poté zaobírá celouniverzitními otázkami. Akademický senát volí rektora (univerzitní senát), děkany (fakultní senáty), schvaluje rozpočet, Dlouhodobý záměr a další významné dokumenty. To je poměrně slušná dávka zodpovědnosti. Členové Akademických senátu jsou voleni jak z řad učitelů, tak z řad studentů (počet je rozdílný fakultu od fakulty) a právo volit a být volen do akademického senátu má každý student, tedy i Vy! Využijte ho. Volby se konají jednou za dva až tři roky (v závislosti na fakultě) a jistě se o nich včas dozvíte na stránkách své fakulty. Přihlaste se a nezapomeňte jít vybrat i své zástupce v Akademickém senátu! Více o akademických senátech se dozvíte zde

Akademická obec
Akademická obec je zjednodušeně řečeno pojem, který v sobě zahrnuje jak všechny akademické pracovníky, tak všechny studenty. Pokud je tedy děkanem či předsedou Akademického senátu svoláváno “Setkání akademické obce”, máte právo a možnost na toto setkání dorazit i Vy! Přijďte a dozvíte se více o své fakultě a můžete zde i vznášet své připomínky a pokládat dotazy. Základním principem je rovnost.

5. pád: Oslovujeme, voláme
Na rozdíl od střední školy, kde jste si zpravidla vystačili s univerzálním „pane profesore“, na vysoké je správné oslovení základ. Věřte, že docela dost lidí si na správné oslovení potrpí a navíc je to i Vaše vizitka. Faux pas, kterého se můžete dopustit špatným oslovením Vám kladné body u vyučujícího nepřinese. Oslovujeme zásadně nejvyšším dosaženým titulem. Nejnižší úroveň tvoří tituly bakalářské a magisterské, tj. Bc., Mgr., RNDr., Ing. apod. a následují ty vědecko-pedagogické, tj. titul doktor, docent a nejvyšší akademickou metou je pak profesor. Když už se dostanete do situace, že opravdu nevíte, raději “nadsaďte”. Uděláte tím přeci jen méně škody, než v opačném případě. Samostatný článek o oslovování a korespondenci je k nalezení zde. Věděli jste třeba, že e-mailové oslovení „dobrý den“ není považováno za slušné?

pedagogicka_svrapPřednášky aneb nepovinná porce zábavy
Nemalý šok (příjemný) při přechodu ze střední školy Vám může způsobit fakt, že výuka každého předmětu je rozdělena na dvě části. Teoretické přednášky a praktická cvičení. Přednášky jsou nepovinné, tzn., že Vaše účast na nich není nutná. Upřímně Vám ale radím nepodlehnout svodům volného času a alespoň v prvním semestru (který je z hlediska udržení se na vysoké klíčový) přednášky pilně navštěvovat. Časem se naučíte rozpoznávat, které přednášky Vám k něčemu jsou a které jsou naopak úplně zbytečné a jsou spíše ztrátou času, ale nenadálá volnost prvního semestru Vám může zakalit zrak a otupit smysly. Propadovost prvního semestru se na některých fakultách pohybuje okolo 50%. Navštěvujte tedy přednášky a staňte se členem té šťastnější poloviny.

Zkratka univerzity
je mé oblíbené téma. Takový evergreen. První kontakt se stránkami univerzity www.jcu.cz a zafixování chybné zkratky je na světě. A přitom správně je to JU. JČU je chybně. Nenechte se rozhodit neinformovanými a ukažte, že víte, jakou zkratku Vaše univerzita používá. Jestli chcete vědět více…

Studentské hodnocení výuky (SHV)
je jedinečnou možností, jak dát vyučujícím zpětnou vazbu. Probíhá dvakrát do roka, vždy po ukončení semestru a minulý rok prodělalo výrazné změny k lepšímu. Hodnotíte vždy konkrétní předmět a přiřazujete vyučujícího. Vaše hodnocení je anonymní, prvotní přihlášení do systému je nutné pro to, aby Vám systém vygeneroval pouze absolvované předměty a zamezil Vám hlasovat vícekrát. Výsledky se odesílají již anonymně, takže se nemusíte bát vyjádřit negativní názor. Výsledky obdrží v první fázi děkan a studijní proděkani a v závislosti na nich jsou přijímána nápravná opatření. Pamatujte, že bez zpětné vazby se nic nezlepší. Podrobné informace k SHV naleznete zde. A nezapomeňte po semestru vyjádřit svůj názor a hodnotit vyučující v SHV.

prirodovedecka_svrapVolný čas a studentské aktivity
Časem zjistíte, že v rámci univerzity máte celou řadu možností, jak trávit svůj volný čas. Jednou z těch možností může být i činnost v rámci některého z řady studentských spolků. Ať jde o sdružení Na hnízdě, které jednoho dne zcela přirozeně zkondenzovalo okolo ohryzku zahozeného kdysi na místní zelené louce Járou Cimrmanem, organizaci AIESEC, která zprostředkovává studentské zahraniční stáže po celém světě, Mezinárodní studentský klub, který se stará o zahraniční studenty přivandrovavší (na rozdíl od současné imigrační vlny legálně!) na JU, Studentské univerzitní divadlo (SUD), studentské rádio K2 nebo některý z řady dalších, SVRAP.cz nevyjímaje. No a pokud by třeba portfolio nevyhovovalo, můžete si s kamarády založit spolek zcela nový. Více o spolcích na JU v rubrice Studentské iniciativy. Mimochodem, pokud Vás zajímá, co to kutají na louce za kolejemi, vězte, že to je nový studentský klub…

dort_webMédia
Na Jihočeské univerzitě působí celá řada „médií“. Ať už ta „oficiální“, z nichž nejmasovější je jednoznačně celouniverzitní Journal, který v tištěné podobě vychází 5x do roka a je k dispozici na řadě distribučních míst, popř. EFektiv, což je časopis Ekonomické fakulty (i on-line na stránkách EF), tak ta neoficiální. Pochopitelně nejlepší z nich je SVRAP.cz, a tím to můžeme uzavřít :). SVRAP.cz je nezávislý studentský počin, který se nebojí říkat, co si myslí. Jeho základní součástí je i prostor pro Váš názor. Ať ho již sdělíte prostřednictvím komentářů k příspěvkům nebo přímo příspěvkem. Pokud byste se dokonce chtěli zařadit po bok stálých či příležitostných redaktorů SVRAPu, neváhejte nás kontaktovat na [email protected] a domluvit se na podrobnostech.

Ale buďme objektivní (jenom taková malá nevinná vsuvka, když se podíváte na stránky JU do sekce studentský život, všimněte si, že odkaz na SVRAP tam na rozdíl od řady jiných nenajdete :O). Kromě SVRAPu působí na univerzitě též studentský JU Magazín. Původně byl tištěný, minulý rok se již ale omezil výhradně na elektronickou verzi. Rozpočtové kladivo dopadlo neúprosně. Lokálně, tedy na Filozofické fakultě, se tu a tam vyskytne i tištěné číslo zajímavého periodika M.O.S.T. Doporučujeme. No a pokud by Vás z toho všeho čtení přeci jen už bolely  oči, není nic jednoduššího, než naladit K2 rádio a zaposlouchat se do dalšího studentského počinu.

parkovaniAlergie na parkování
Aby se o vyplnění části Vašeho volného času nepostarala městská policie, důrazně Vám radíme nenechávat své plechové miláčky na trávnících a chodnících kampusu (byť jen částečně). Univerzita je na podobné jednání alergická a lehko můžete přijít k botičce. I když je tato alergie selektivní, tzn. že v některých případech je stání na trávě tolerováno (klíč nehledejte, není :/), využijte raději, prosím, parkovišť v kampusu, popř. velkého parkoviště na jeho okraji na jižní straně. Je sice za závorou, ale na Vaši studentskou kartu byste se naň měli pohodlně dostat. Více o peripetiích s parkováním na JU.

zemedelka_svrapVítání prváků
Vítání prváků byla původně myšlenka Teologické fakulty JU, kterou univerzita zvětšila, rozšířila, povýšila na celouniverzitní záležitost a převzala takovým způsobem, že si teologové to své fakultní vítání museli přejmenovat, protože studentům z toho šla hlava kolem. Již druhým rokem je Vítání pod patronátem Studentského univerzitního divadla a jeho smyslem je studenty vytáhnout do města, které se na řadu let stane jejich druhým domovem. V průběhu následujícího druhého týdne semestru tak máte jedinečnou možnost navštívit „organizovaně“ to nejlepší, co České Budějovice nabízejí a i když to na první pohled vypadá, že v pondělí budete hotoví, nenechte se zmýlit. Křivolaké uličky Budějc nabízí nesčetné množství klubů, hospod a zákoutí, z nichž některá budete milovat a jiným se zase po zbytek studia vyhýbat. Celé seznamování se nese v duchu sníženého vstupného či zcela zdarma. Využijte této příležitosti. Vítání prváků Vám na stříbrném podnose servíruje bohatý kulturní program.

A pokud se Vítání už nemůžete dočkat, již zítra, tj. ve středu, Vás čeká malá ochutnávka v podobě Univerzitního Votvíráku v kampusu JU.

Tak, to je pro začátek asi vše :). Budeme rádi, pokud se Vám na Jihočeské univerzitě bude líbit, pokud tu najdete nové kamarády a strávíte příjemná léta. A pokud občas zabrousíte i na SVRAP.cz, budeme ještě raději. A jestli patříte k těm, kteří rádi lajkují, myslím, že tahle stránka by ještě pár lajků vydržela 😉 https://www.facebook.com/SVRAP.cz.

Nebo nám rovnou napište na [email protected] Budeme se těšit.

Bavte se a hodně štěstí při studiu i mimo něj Vám přeje Kuba Vondruška a celá redakce SVRAP.cz