Vyjádření Jihočeské univerzity k otázce výstavby kulturního klubu v kampusu

klubJe férové dát prostor oběma stranám. Po rozhovoru s Radkou Doležalovou k otázce nakonec nerealizované spolupráce JU s provozovateli Horké vany na výstavbě klubu, přinášíme i vyjádření Jihočeské univerzity. Na toto téma se se SVRAPem sešel Ing. Ivan Hájek, který od 1. září 2012 zastává na univerzitě pozici kancléře. O důvodech odstoupení od spolupráce ze strany univerzity i vlastních představách budoucnosti klubu v následujícím článku.

 

Vývoj situace
Otázka vybudování klubu v kampusu Jihočeské univerzity je stará zhruba jeden rok. Manželé Doležalovi tehdy přišli s nápadem na spolupráci v oblasti výstavby kulturního klubu pro studenty přímo v areálu JU, přičemž byla předložena např. koncepce výstavby klubu z recyklovatelných materiálů, což se ve světle okolností jevilo jakožto odvážný návrh. Celá záležitost byla rozebírána na několika setkáních, avšak v době, kdy se na stole ocitl návrh smlouvy, který nebyl pro JU úplně optimální, se vedení univerzity rozhodlo, že půjde raději vlastní cestou.

 

Důvody pro odstoupení spolupráce
Hlavním důvodem k nepokračování spolupráce v otázce výstavby kulturního klubu byly tedy ne úplně výhodné podmínky pro univerzitu samotnou. Strategie vedení je totiž taková, že veškeré aktivity univerzity by měly být z dlouhodobého hlediska nezávislé. Vzhledem k tomu, že rektor univerzity, prof. Libor Grubhoffer, si je plně vědom svého krátkého mandátu v porovnání s dlouhodobým vývojem univerzity, necítí se být oprávněn zavazovat univerzitu k jakékoliv „vazalské smlouvě“ dlouhodobějšího charakteru, která může výrazně přesáhnout jeho funkční období. Důležité je zachovat stav, kdy budoucí klub bude nezávislý na jakémkoliv třetím subjektu.

 

Kudy dál?
Poté, co se univerzita rozhodla pro vlastní cestu ke studentskému klubu, byly zrealizovány schůzky se zástupci některých studentských organizací, které přinesly zajímavé pohledy do budoucnosti klubu. Z diskuzí vzešel následující koncept klubu:

Část klubu by měla tvořit určité „centrální místo“ pro studentské univerzitní organizace, jako je např. AIESEC, ISC, Na Hnízdě, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami apod.  Záměrem je docílit konstruktivního seskupení organizací a vytvoření důstojných podmínek pro jejich činnost vč. dostatečného technického zázemí. Centrem tohoto prostoru by mělo být určité „open space“ pro společné setkávání všech organizací, jakož i k potřebám dalších menších studentských spolků, které neobdrží svou vlastní kancelář. V této části klubu by měla být umístěna i centrální celouniverzitní třídírna hliníku pro iniciativu Na Hnízdě.

Další kapitolou byla samotná kulturní část klubu. Zde by měl být prostor pro pořádání workshopů, přednášek, koncertů, ale též i pro obyčejná setkání u kávy. V zásadě by se jednalo o kavárnu či bar s kapacitou cca 40 lidí s možností venkovního rozšíření (za příznivého počasí). Dobrým technickým řešením se jeví i možnost „odstranitelné“ zadní stěny pódia s tím, že by jej bylo následně možné použít i pro venkovní akce.

Velkou výhodou nového objektu by byly i prostory sloužící jakožto informační centrum univerzity, protože v současné době nám chybí místo pro centrální propagaci. Rektorát obvykle není informován dostatečně detailně na to, aby mohl poskytnout bližší informace o konkrétních fakultách a studijních oborech a fakulty zase nejsou schopny podat ucelené informace o celé univerzitě, popř. jiných fakultách. Centrální místo pro propagaci by tyto nedostatky eliminovalo.

K samotnému klubu mohou následně přiléhat některá „nenáročná sportoviště“ jako je prostor na pétanque, kuželky, ev. i horolezecká stěna, nicméně na finální podobu je stále ještě čas. Návrhů ze strany studentů padlo mnoho a pochopitelně s nimi bude nadále pracováno.

 

Financování
Útvar rozvoje JU v současné době zpracovává možnosti financování výstavby klubu s tím, že univerzita se sice vlastními prostředky bude podílet, nicméně zatím není možné přesně říci, jakou částkou. Pravděpodobně se bude jednat o desítky procent z celkové sumy. Nyní je tedy na pořadu dne zjistit možné mimouniverzitní zdroje financování a vlastní fyzická podoba klubu bude řešena později ve spolupráci s architekty a projektanty, takže na bližší informace o vizualizaci je ještě brzy. Z provozně ekonomických důvodů se však výhodně jeví výstavba klubu přibližně v místech současné hospody Na Louce, jejímuž provozovateli vyprší nájemní smlouva v závěru roku 2013.

 

Provoz
Zatím není stanoven režim budoucího provozu, nicméně pracuje se třemi variantami (plus možné kombinace). Jednou z variant je provozování v rámci JU a vlastními silami, podobně jako je to u Café AK v Akademické knihovně. Další možností je zajištění provozu v rámci brigád studentů a v neposlední řadě se uvažuje i o případném pronájmu jinému subjektu na základě výběrového řízení. Každopádně je zatím počítáno s tím, že kulturní program klubu a dramaturgie bude v dikci studentů samotných.

Vyslechl, na papír hodil a následně do virtuálního prostoru SVRAPu převedl Kuba Vondruška

Článek byl autorizován Ing. Ivanem Hájkem, kancléřem JU

O pohledu Radky Doležalové a bližší informace o její vizi studentského klubu na JU si může přečíst v dvoudílném rozhovoru jehož první část naleznete zde